Truy cập nội dung luôn

Thông báo lấy ý kiến đóng góp vào Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 thị xã Phổ Yên.

22-02-2021 17:04

Ngày 22/02/2021, UBND thị xã Phổ Yên ban hành Thông báo số 20/TB-UBND về việc lấy ý kiến đóng góp vào Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 thị xã Phổ Yên.

Chi tiết Thông báo/Bản đồ quy hoạch;  /Báo cáo tóm tắt